Huis van de journalist
U bent hier : JAM » Contracten en cessie

Contracten en cessie

Uit artikel 3 van de Wet betreffende het auteursrecht vloeit voort dat de auteur zijn rechten kan overdragen.

Er zijn 2 types van overdracht (cessie of afstand):

overdracht van rechten niet in uitvoering van een arbeidsovereenkomst (of statuut, bestelling) (I) ;
overdracht van rechten ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst (of statuut, bestelling) (II);

Deze overdracht van rechten moet uitdrukkelijk vermeld zijn in een geschreven document.

I. De wet voorziet strikte voorwaarden opdat een overdracht van rechten geldig zou zijn in het geval waarbij de auteur zich niet in een werkrelatie bevindt.
Zo moet het contract uitdrukkelijk voor elke exploitatiewijze een vergoeding voorzien en moet de duur en de reikwijdte van de overdracht bepaald zijn. De verkijger van het recht moet het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken exploiteren.
De overdracht van rechten betreffende nog onbekende exploitatievormen is nietig. Clausules over toekomstige werken zijn slechts geldig indien ze beperkt zijn in de tijd en indien het genre van de werken bepaald is.

II.  Wanneer de werken tot stand komen ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, statuut, of bestelling, voorziet de wet enkele versoepelingen op de bovenvermelde beperkingen.

In dat geval mag de werkgever de vermogensrechten verbonden aan de toekomstige werken van zijn werknemer verwerven en kan hij beslissen ze al dan niet te exploiteren. De werknemer hoeft naast zijn salaris, niet apart vergoed te worden voor deze werken en de duur van de overdracht dient niet vermeld te worden. De overdracht moet wel in een schriftelijk contract zijn opgenomen.

Wat betreft de vergoeding voor de overdracht van rechten, zijn de partijen perfect vrij om het bedrag en de vorm ervan vast te leggen (forfaitair, een percentage op de (netto of bruto)  inkomsten, enz…).
Het contract moet ofwel een afzonderlijke vergoeding per exploitatiewijze vermelden ofwel duidelijk vermelden dat de overeengekomen vergoedingen alle overgdragen  exploitatiewijzen dekt.
Voor de auteurs van audiovisuele werken, is er een vermoeden van overdracht aan de producent, tenzij het contract anders bepaalt.

De omvang en de modaliteiten van de overdracht van rechten van bedienden en ambtenaren kunnen in collectieve akkoorden worden vast gelegd. Niettegenstaande het bestaan van een collectief akkoord, zal het principe van overdracht van rechten steeds uitdrukkelijk in het individuele contract moet worden vermeld.