Huis van de journalist
U bent hier : JAM » Gewone Algemene Vergadering 2022

Gewone Algemene Vergadering 2022

De Raad van bestuur van de JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ nodigt u graag uit op de Gewone Algemene Vergaderingdie plaatsvindt op woensdag 08 juni 2022 om 18u.

De vergadering vindt plaats in “het Huis van de Journalist”,  Zennestraat 21, 1000 Brussel.
Dankzij uw lidmaatschap van JAM bent u ook vennoot van onze coöperatieve vennootschap.
Wij stellen uw aanwezigheid op deze vergadering dan ook erg op prijs.  
Indien u wenst deel te nemen aan deze vergadering, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen via mail (info@jam.be) vóór 5 juni 2022.

Volmacht 
Indien u niet kan aanwezig zijn, kan u zich laten vertegenwoordigen door een collega, lid van JAM.
Gelieve enkel het volmachtformulier te gebruiken, dat u via deze link kan downloaden.  
Het document moet de naam van de volmachtdrager vermelden en gedateerd en gehandtekend zijn.

Kandidaat-bestuurders   
De mandaten van 2 Franstalige bestuurders en 3 Nederlandstalige bestuurders zijn vacant.   
Indien u zich kandidaat wenst te stellen, stuur dan uw kandidatuur, vergezeld van een C.V., vóór  5 juni naar info@jam.be
Uw kandidatuur zal op de website van JAM bekendgemaakt worden.   

Documenten  
De documenten van de gewone algemene vergadering kunnen op het secretariaat van de JAM worden opgevraagd : info@jam.be.

Agenda  

 • Proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van 14 juni
 • Activiteitenrapport en Jaarverslag 2021.
  Goedkeuring rapport waarin maatregelen worden toegelicht die de continuïteit van de vennootschap moeten verzekeren (art. 3:6 , §1 6° Wetboek Vennootschappen).
 • Jaarrekening 2021 met verslag van de Commissaris.  
 • Verslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot artikel XI.258 WER.  
 • Goedkeuring definitief niet-verdeelbare bedragen (art. XI. 254, § 1 WER) na kennisname van het bijzonder verslag van de Commissaris..
 • Goedkeuring van de bezoldigingen en voordelen van welke aard ook (zitpenningen) uitgekeerd aan de bestuurders (art. XI. 248/4, §2 WER) na kennisname van het bijzonder verslag van de Commissaris.
 • Kennisname van de individuele verklaring van de bestuurders inzake belangenconflicten over het boekjaar 2021 (art. XI.248/8, § 1, laatste lid en XI.248/10, § 2 WER).
 • Toewijzing van de financiële opbrengsten van de rechten aan de werkingskosten van de vennootschap.
 • Goedkeuring van de rekeningen en de resultaten.  
 • Kwijting aan de bestuurders en de Commissaris voor het boekjaar 2021.  
 • Verkiezing bestuurders

Met vriendelijke groeten, 

Jean-Claude Verset,
Voorzitter van de Raad van bestuur